Katana

DC Comics, 16 issues

#10 Katana

2014-02

#9 Katana

2014-01

#8 Katana

2013-12

#7 Katana

2013-10

#6 Katana

2013-09

#5B Katana

2013-08 | Black & White Variant Cover

#5A Katana

2013-08

#4B Katana

2013-05

#4A Katana

2013-07

#3B Katana

2013-04

#3A Katana

2013-06

#2B Katana

2013-03

#2A Katana

2013-05

#1B Katana

2013-02

#1A Katana

2013-04

#TP Katana

2014-01