Sammy [FR]

Dupuis, 16 issues

#39 Sammy [FR]

2005-05

#36 Sammy [FR]

2000-08 | Première Édition

#31 Sammy [FR]

1994-10 | Première Édition

#30 Sammy [FR]

1993-10 | Première Édition

#29 Sammy [FR]

1992-10 | Première Édition

#24 Sammy [FR]

1988-11 | Première Édition

#20 Sammy [FR]

1986-01 | Première Édition

#17b Sammy [FR]

1987-10 | Édition 1987

#16 Sammy [FR]

1983-01 | Première Édition

#15 Sammy [FR]

1982-01 | Première Édition

#12 Sammy [FR]

1986-01

#11B Sammy [FR]

1986-07 | Édition 1986

#4b Sammy [FR]

1990-11 | Édition 1990

#3 Sammy [FR]

1974-01 | First Edition

#2 Sammy [FR]

1986-01

#1 Sammy [FR]

1978-01 | Édition 1978