Various Artists

"Ëó÷øèå ïåñíè ðóññêèõ ñåðèàëîâ"

Pop
CD | 20 Tracks | 73:43

Tracks

1 vozvrashenie(brigada) 2:35
2 Äàâàé çà... (Ëþáý) 4:12
3 Ìîè ÿñíûå äíè (Îëåã Ãàçìàíîâ) 3:11
4 Òèõèé îãîíåê (Âèñîêîñíûé ãîä) 4:21
5 Ãîðiëêà (Âåðêà Ñåðäþ÷êà) 2:53
6 Ïåñíÿ èç ê-ô "Ãåíåðàëû ïåñ÷àíûõ êàðüåðîâ" (Íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé) 4:16
7 Ïåðåêðåñòîê (Àíäðåé Ìàêàðåâè÷) 4:49
8 Äàëüíîáîéùèê (Òàòüÿíà Îâñèåíêî) 4:12
9 ß òåáÿ íèêîìó íèêîãäà íå îòäàì (Ñåðãåé Ìàçàåâ) 3:34
10 Áîæå, êàêîé ïóñòÿê (Àëåêñàíäð Èâàíîâ) 5:27
11 Ãîðîä (Àêâàðèóì) 2:42
12 Ãîðîä, êîòîðîãî íåò (Èãîðü Êîðíåëþê) 4:20
13 Ïîçîâè ìåíÿ òèõî ïî èìåíè (Ëþáý) 2:44
14 Âåòåðîê (Òðîôèì) 3:41
15 Ñïàñèáî òåáå (Àëåêñàíäð Ìàðøàë) 3:31
16 pesenka o jenskoy drujbe (lolita&apina) 3:17
17 juravli(i.saruhanov) 4:40
18 lanfren lanfra(m.boyarskiy) 2:26
19 svecha(s.mihailov) 4:38
20 nemnogo lubvi(brigada) 2:14