Various Artists

Soundtrack
CD | 18 Tracks | 66:50

Tracks

1 Áðèãàäà (remix) Marino Choice 3:23
2 Ìîáèëüíèê 2:48
3 Ïîñëåäíèé ãåðîé 3:51
4 Äàâàé çà... Ëþáý 4:06
5 Îñåííÿÿ Áàõ 4:45
6 Òèõèé îãîíåê ìîåé äóøè Âèñîêîñíûé ãîä 4:17
7 Ïåðåêðåñòîê 4:46
8 Ãîðîä çîëîòîé Àêâàðèóì 2:38
9 Äî ñëåç 4:21
10 Ãàãàðèí, ÿ âàñ ëþáèëà Óíäåðâóä 4:03
11 Áîáè áîáà 3:13
12 Ïðîðâåìñÿ!(Îïåðà) Ëþáý 4:00
13 Áðèãàäà. Ïðîëîã 2:05
14 Ïîëêîâíèêó íèêòî íå ïèøåò 4:52
15 Íèêîãî íå æàëêî 3:20
16 Âå÷íî ìîëîäîé 3:12
17 Ãîðîä, êîòîðîãî íåò 4:15
18 Ìîáèëüíèê Command.com dance remix 2:55